שאירים - מענק פטירה

אם נפטר מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, נפגעי עבודה, שאירים או אסירי ציון – ישולם מענק חד פעמי למי שהיה בן זוגו של הנפטר בשעת פטירתו.

אם אין לנפטר בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, בתנאי שלילד לא מלאו 18 שנים, ובתנאים מסוימים לילד שלא מלאו לו 24 שנים - הכל בהתאם לפירוט בהגדרת ילד על פי החוק.

ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה. יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה

סכום המענק הוא 8,757 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) .

תשלום המענק

מענק הפטירה משולם בדרך כלל באופן אוטומטי.
אם אתה סבור שאתה זכאי למענק, ולא קיבלת אותו, אתה מתבקש להגיש טופס תביעה לתשלום מענק פטירה.
אם כבר הגשת תביעה לקצבת שאירים, אין צורך למלא גם את הטופס לתשלום מענק פטירה (התביעה לקצבת שאירים כוללת גם את התביעה למענק פטירה).

מקרים מיוחדים

פטירת בן הזוג של מקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה

אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה, ישולם למקבל הקצבה מענק פטירה באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה.

פטירת שני בני הזוג בהפרש זמן קצר

אם שני בני הזוג נפטרו בהפרש זמן קצר, ישולם מענק פטירה לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
• בן הזוג השני היה זכאי לקבל מענק פטירה עבור המנוח.
• בן הזוג השני נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח.
• לא שולם מענק פטירה עבור המנוח.
• אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי. 
במקרה זה המענק אינו משולם אוטומטית ויש למלא טופס תביעה לתשלום מענק פטירה.

 

Tags: