ניכויים מתשלום קצבת הזקנה

דמי ביטוח בריאות

מקצבת הזקנה שלך (גבר,גרושה,רווקה אלמנה שאינה מקבלת קצבת תלויים בניפגעי עבודה או אינה מקבלת קצבת שאירים)ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של 196 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש ליחיד ו- 283 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש לזוג. אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 103 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) לחודש (ליחיד וגם לזוג).

לתשומת לבך,
- אם אתה עובד כשכיר, והמעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות, עליך לפנות למעסיקך להפסקת הניכוי הזה.

- אם אתה מקבל תוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת כשכירה.

- אם אינך מקבל את התוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, מכיוון שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג.

-אשה נשואה-דמי ביטוח בריאות לא מנוכים מקצבת הזקנה שלה.​

 חוב לביטוח הלאומי
המוסד לביטוח לאומי רשאי לנכות מקצבת הזקנה שלך חוב שאתה חייב בדמי ביטוח, מקדמות שקיבלת על חשבון הקצבה או על חשבון קצבאות אחרות, סכומים ששולמו לך בטעות או שלא כדין, וכן דמי מזונות המגיעים ממך לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך (לשם תשלום דמי מזונות רשאי המוסד לביטוח לאומי להעביר או לעקל את קצבת הזקנה).

מבוטח עצמאי ומבוטח שאינו שכיר ואינו עצמאי, החייבים דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי - לא תשולם להם קצבת זקנה, או תשולם להם קצבת זקנה מופחתת (לפי סכום החוב וזמן הפיגור בתשלום) עד להסדרת החוב במחלקת הגבייה.  

חובה עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי, שיש בו כדי להשפיע על תשלום קצבת הזקנה (כגון שינוי כתובת, שינוי במצב המשפחתי, שינוי בהכנסות שלך או של בן זוגך). את ההודעה יש למסור בכתב בתוך 30 יום מיום השינוי.

Tags: