גמלת זקנה מיוחדת

אם אתה תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 62-60, ישלם לך המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת, על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאתה עונה על כלהתנאים המפורטים בהסכם שנחתם בין האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי, להלן התנאים: 

  1. אתה תושב ישראל

  2. הגעת לגיל הפרישה.  

  3. לאישה: את ובן זוגך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.

  4. לגבר: אתה ובת זוגך הגרה עמך לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או אם בת זוגך הגרה עמך מקבלת קצבת זקנה, או קצבת נכות מעבודה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת זקנה.

  5. למי שעדיין לא הגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה - הכנסתך מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית לפי הרכב המשפחה. למי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה -  הכנסתך מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על ההכנסה המרבית כפול  3 .

  6. הכנסתך והכנסת בן זוגך הגר עמך, שלא מעבודה אינה עולה (או עולה רק במעט) על שיעור קצבת הזקנה + תוספת השלמת הכנסה (לפי הרכב המשפחה ולפי גילך).

לתשומת לב הנשים,

- אישה נשואה שנולדה לפני 1.8.32 - אינה זכאית לגמלת זקנה מיוחדת. 
- אישה נשואה שנולדה אחרי 1.8.32 - זכאית מגיל הזכאות לקצבת זקנה לגמלת זקנה מיוחדת, בתנאי שבעלה אינו מקבל קצבה לפי חוק.

תושב חוזר
תושב ישראל שירד מהארץ וחזר, ולא צבר תקופת אכשרה, עשוי להיות זכאי, בתנאים מסוימים, לגמלת זקנה מיוחדת.

שיעורי הגמלה המיוחדת

שיעורי הגמלה המיוחדת (ליחיד ולמי שיש בו "תלויים") שווים לשיעורי קצבת הזקנה שעל פי חוק הביטוח הלאומי, אך לא ישולמו תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה. תוספת השלמת הכנסה תשולם על פי תנאי הזכאות.

הגשת תביעה לגמלה

כדי לקבל גמלה מיוחדת, יש להגיש תביעה בטופס תביעה לגמלת זקנה מיוחדת בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. לתביעה יש לצרף תעודת עולה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לגמלה.
טופס התביעה להשלמת הכנסה מצורף לטופס תביעת גמלת זקנה מיוחדת (רשימת המסמכים הנדרשים מופיעה בטופס התביעה).

מועד התשלום
הגמלה המיוחדת תשולם ב–28 בחודש ורק החל ב–1 בחודש שבו הגשת את התביעה (תשולם גמלה בעד התקופה שקדמה לחודש הגשת התביעה- בתנאים מסוימים).
במעבר מנכות לגמלת זקנה מיוחדת, הגמלה תשולם לך החל ממועד הפסקת תשלום קצבת נכות.

שהות בחו"ל 
אם בכוונתך לצאת את הארץ מסיבה כלשהי - עליך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי. יציאתך לחו"ל ללא דיווח עלולה ליצור חובות שתחויב להחזירם למוסד לביטוח לאומי.

Tags: